அழகைகெடுக்கும்டென்ஷன்!
சிலரைப்பார்த்தால்ப்ரிஜ்ஜில்வைத்தஆப்பிள்பழம்மாதிரிஎப்போதும் `ப்ரெஷ் ஆகஇருப்பார்கள். இன்னும்சிலர்இருக்கிறார்கள் எப்போதும்தூங்கிவழியும்மூஞ்சாகஇருப்பார்கள். சுறுசுறுப்பும்அவர்களிடம் `மிஸ் ஆகிஇருக்கும். அதனால், அவர்களதுஅழகும்காணாமல்போய்இருக்கும்.

இதையொட்டிஅமெரிக்கஆராய்ச்சியாளர்கள்ஒருஆய்வைமேற்கொண்டார்கள். அதாவது, இயற்கையானஅழகுயாருக்குகிடைக்கும்? என்கிறகோணத்தில்அந்தஆய்வுஅமைந்திருந்தது
.

500
க்கும்மேற்பட்டஇளைஞர்கள்மற்றும்இளைஞிகள்இந்தஆய்வுக்குஉட்படுத்தப்பட்டனர். அவர்களிடம், அவர்கள்தினமும்மேற்கொள்ளும்செயல்களில்இருந்துகேள்விகள்கேட்கப்பட்டன
.

ஆய்வின்முடிவில்அடிக்கடிடென்ஷன்ஆகுபவர்களைக்காட்டிலும்டென்ஷன்ஆகாமல்எதையும்டேக்இட்ஈஸியாகஎடுத்துக்கொள்பவர்கள் `ப்ரெஷ் ஆகவும், அழகாகவும்இருப்பதுகண்டுபிடிக்கப்பட்டது
.

இதுபற்றிஆய்வாளர்கள்கூறும்போது, `அழகுக்கும்மனதிற்கும்நிறையவேதொடர்புஇருக்கிறது. அந்தமனதைஇயற்கையாகஅதாவது, டென்ஷன்இன்றிவைத்துக்கொண்டால்முகமும்அழகாகஇருக்கும்; உடலும்ஆரோக்கியமாகஇருக்கும் என்றுதெரிவித்தனர்
.

என்ன நீங்களும்டென்ஷன்பார்ட்டிஎன்றால்இப்போதேஅதைதூக்கிஎறிந்துவிடுங்கள். இல்லையென்றால், அழகுஉங்களிடம்இருந்து `எஸ்கேப் ஆகிவிடும்.