• தொட*ர்*ந்து க*ணி*னி*யி*ல் வேலை செய்பவ*ர்களு*க்கு*ம், அ*திகமான நேர*த்தை படி*ப்ப*தி*ல் செல*விடு*ம் நப*ர்களு*க்கு*ம் தூர*ப் பா*ர்வை ப*றிபோகு*ம் ஆப*த்து ஏ*ற்படு*ம்.
  • *அ*வ்வாறு *பிர*ச்*சினை எழாம*ல் இரு*க்க க*ணி*னி*ல் வேலை செ*ய்யு*ம் போது*ம், படி*க்கு*ம் போது*ம் அரை மணி நேரம் இடைவெளியில் தூரமாக இருக்கின்ற பொருட்கள் மீது பார்வையைச் செலுத்தி, 30 நொடிகள் ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும்.
  • வாகன*த்*தி*ல் செ*ல்லு*ம் போது ந*ம் க*ண்க*ள் *மீது நேரடியாக வேகமாக அடி*க்கு**ம் கா*ற்று படுவதை*த் த*வி*ர்*ப்பது ந*ல்லது. இது க*ண் இமைக*ளி*ல் உ*ள்ள *நீ*ர்**த் *திசு*க்களை பா*தி*க்கு*ம்.
  • ம*ங்கலான இட*த்*தி*ல் அ*திக நேர*ம் படி*ப்பதை*த் த*வி*ர்*க்கவு*ம்.
  • ஏ.சி, வெண்டிலேட்டர் போன்றவற்றை முகத்துக்கு நேராக வைப்பதைத் தவிர்க்கவும். இவை கண்களுக்கு மிகவும் கெடுதலாகும்.


Similar Threads: