தேவை இல்லாத பகுதியில் வளரும் ரோமம் உதிர

கோரைக்கிழங்கை வாங்கி, அம்மியில் அரைத்து குளிக்கும் போது உடலில் பூசிக் குளித்தால் தேவை இல்லாத பகுதியில் வளரும்.ரோமம் உதிரும்.

கை, கால்கள் வளவளப்பாகவும், பளபளப்பாகவும் இருக்கும் .

Similar Threads: