கொழுப்பு கட்டி கரைய இயற்கை மருந்து என்ன எடுத்து கொள்ள வேண்டும். என் கணவருக்கு வயது 38 இப்போது இரண்டு இடத்தில கொழுப்பு கட்டி உள்ளது.

Similar Threads: