புகை நமக்கு பகை, புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை

புகைப்பிடிப்பதனால் வரும் தீமைகள் குறித்து சில விளம்பரபடங்கள் கொடுத்துள்ளேன்.
புகைப்பிடிப்பதனால் உங்களுக்கும் மட்டுமல்ல உங்கள் வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் கேடு உருவாக்குகிறீர்கள்.
புகையை மற பகையை மற நல்லவை நேசி


Similar Threads: