மிக உபயோகமான பகிர்வு,அதுவும் புதுசா கதுக்குரவங்களுக்கு நன்றாக பயன் படும்.