வளையல் குச்சி விளையாட்டு!

கலர் கலர் வளையல்களைத் தூக்கிப் போட்டு, புறங்ககையில் நிறுத்த வேண்டும். பின், ஒவ்வொரு வளையலாக, அவை கீழே விழுந்து விடாமல், கைவிரல்களுக்குள் மாட்ட வேண்டும்.
அதேபோல், மெல்லிய குச்சிகளைத் தரையில் பரப்பி, ஒரே ஒரு குச்சியைக் கொண்டு ஒவ்வொன்றாக எடுக்க வேண்டும்.
அப்படி எடுக்கும் போது, மற்ற குச்சிகள் அசைந்து விடக் கூடாது. இந்த விளையாட்டில், கண்ணும், கைகளும் ஒன்றாகச் செயல்படுவதால், கவனிக்கும் திறன் அதிகரிக்கிறது.