தமிழில் பெயர்கள் சில உங்களுக்காக. - Tamil Baby Names

silentsounds

Guru's of Penmai
Moderator
Joined
Feb 5, 2011
Messages
6,347
Likes
13,490
Location
Chennai
#1
இதோ... தமிழில் பெயர்கள் சில உங்களுக்காக....


பெண் பெயர்கள் :

அகமணி
அகமதி
அகல்விழி
அகத்தழகி
அகவழகு
அகவொளி
அகில்
அங்கயற்கண்ணி
அணிநலம்
அணிநிலவு
அணிமலர்
அணிமாலை
அமிழ்தவள்ளி
அமிழ்து
அமுதம்
அமுதரசி
அமுதரசு
அமுதினி
அமுது
அமைதி
அமைதிக்கொடி
அமைதிநேயம்
அரங்கநாயகி
அரசம்மாள்
அரசம்மை
அரசி
அரசிளங்குமரி
அருங்குணம்
அருட்குவை
அருட்கொடி
அருட்கொடை
அருட்செல்வம்
அருட்செம்மல்
அருட்செல்விஅருட்புனல்
அருட்பூ
அருண்
அருண் மொழி
அருண் மொழி தேவி
அருந்தமிழ்
அருநெறி
அரும்பு
அரும்பு நேரிழை
அரும்பாலை
அருமைச் செல்வம்
அருமைச் செல்வி
அருவி
அருவி மொழி
அருள்
அருள் தேவி
அருள் நங்கை
அருள் மணி
அருள் மதி
அருள் மறை
அருள் மொழி
அருள் வடிவு
அருள் விழி
அருளரசி
அருளரசு
அருளழகி
அருளி
அருளொளி
அல்லி
அல்லிக்கொடி
அல்லிவிழி
அலர்மேல் மங்கை
அலைமகள்
அழகம்மைஅழகரசு
அழகரசி
அழகி
அழகிற்கினியாள்
அழகு
அழகுமணி
அழகுமதி
அழகுமொழி
அழகெழில்
அழகோவியம்
அறக்கதிர்
அறக்கொடி
அறச்சுடர்
அறச்செம்மல்
அறச்செல்வம்
அறநேயம்
அறப்பாவை
அறம்
அறநெறி
அறப்பூ
அறமகள்
அறமணி
அறமதி
அறமலர்
அறமேந்தி
அறமொழி
அறவள்ளி
அறவாழி
அறிவுச்செல்வி
அறிவுமொழி
அறிவொளி
அறிவம்மை
அறிவரசி
அறிவரசுஅறிவழகி
அறிவு
அறிவுக்கனி
அறிவுக்கொடி
அறிவுக்கோதை
அறிவுடைநங்கை
அறிவு நேயம்
அறிவுமணி
அறிவுமதி
அறிவேந்தி
அன்பரசி
அன்பரசு
அன்பருவி
அன்பழகி
அன்பழகு
அன்பு
அன்புக்கதிர்
அன்புச்சுடர்
அன்புச்செம்மல்
அன்புச்செல்வம்
அன்புச்செல்வி
அன்புக்கொடி
அன்புமதி
அன்புமணி
அன்புமொழி
அன்புவடிவு
அன்புவள்ளி
அன்புவிழி
அன்பெழில்
அன்பேந்தி
அன்பொளி
அன்னக்கிளி
அன்னம்
அனிச்சம்

பெண் பெயர்கள் -

ஆசைச்செல்வி
ஆடல் எழில்
ஆடல் தேவி
ஆடல் நல்லாள்
ஆடல் நாயகம்
ஆடல் நாயகி
ஆடல் மணி
ஆடல் மதி
ஆடல் மாமணி
ஆடலரசி
ஆடலழகி
ஆடற்கொடி
ஆடற்கோமகள்
ஆடற்செல்வி
ஆண்டாள்
ஆத்திசூடி
ஆதி
ஆதித்தமிழ்
ஆதிமகள்
ஆதிமறை
ஆதிமொழி
ஆதியரசி
ஆதியரசுஆதியிறை
ஆதிரை
ஆம்பல்
ஆயகலை
ஆயிழை
ஆரவமுதம்
ஆலமர்செல்வி
ஆழிக்குமரி
ஆழிச்செல்வம்
ஆழிச்செல்வி
ஆழிநங்கை
ஆழிநாயகி
ஆழிநேயம்
ஆழிமணி
ஆழிமதி
ஆழிமுத்து
ஆழியரசி
ஆற்றல்நங்கை
ஆற்றல் மணி
ஆற்றல் மதி
ஆற்றலறசி
ஆறிறை
ஆறெழில்


தொடரும் .......
 

silentsounds

Guru's of Penmai
Moderator
Joined
Feb 5, 2011
Messages
6,347
Likes
13,490
Location
Chennai
#2
இதோ... தமிழில் பெயர்கள் சில உங்களுக்காக....

ஆண் பெயர்கள் -

அகரமுதல்வன்
அகரன்
அகலறிவன்
அகலன்
அகவன்
அஞ்சாநெஞ்சன்
அஞ்சாப்புலி
அடலெழிலன்
அடலேறு
அடியார்
அடியார்க்கருளி
அடியார்க்கு நல்லான்
அண்டிரன்
அண்ணல்
அண்ணல் தங்கோ
அண்ணாதுரை
அண்ணாமலை
அதியமான்
அம்பலவாணன்
அம்மூவன்
அம்மையப்பன்
அமிழ்தன்
அமுதக்கலைஞன்
அமுதன்
அமுதோன்
அமைதியன்
அமைதிவாணன்
அரங்கன்
அரங்கதுரை
அரங்க நாயகம்
அரங்க நாயகன்
அரங்கமணி
அரசப்பன்
அரசர்க்கரசன்
அரசவினியன்
அரசன்
அரசு
அரசமணி
அரணமுறுவல்
அரிசில்
அரிமதி
அரிமா
அரிமாத்தமிழன்
அரிமாப்பாமகன்
அரிமாப்பாண்டியன்
அரிமா மகிழ்கோ
தொடரும் .......அருங்கலை
அருங்கோ
அருட்செல்வன்
அருட்பா
அருண்
அருண்மணி
அருண்மதி
அருண்முத்து
அருண்மொழி
அருண்மொழித்தேவன்
அருணமலை
அருணன்
அருணொளி
அரும்பேரொளி
அருமைச்செல்வன்
அருமைத்தம்பி
அருமை நம்பி
அருமைநாயகம்
அருள்
அருள்தம்பி
அருள்நம்பி
அருள்நாயகம்
அருள்நாயகன்
அருள்நெறி
அருள்மறை
அருள் வடிவேல்
அருள்வேல்
அருள்வேலன்
அருளப்பன்
அருளரசன்
அருளரசு
அருளன்
அருளாளன்
அருளி
அருளுருவன்
அவை அஞ்சான்
அழகரசன்
அழகப்பன்
அழகன்
அழகன்பன்
அழகியநம்பி
அழகிய மணவாளன்
அழகியவாணன்
அழகினியன்
அழகுச்சுடர்
அழகுச்செல்வம்அழகுச்செல்வன்
அழகுச்சோழன்
அழகுத்தமிழன்
அழகுநம்பி
அழகுப்பாண்டியன்
அழகுமணி
அழகுமதி
அழகுமணிவேல்
அழகுமலை
அழகுமுத்து
அழகுமொழி
அழகுரு
அழகுநம்பி
அழகுவேல்
அழகெழிலன்
அழகேந்தி
அழகைய்யன்
அழகொளி
அறத்திருமகன்
அறத்துருவன்
அறநாயகன்
அறநெறி
அறப்பெருமாள்
அறப்பெருமான்
அறம்விரும்பி
அறமணி
அறமேந்தி
அறமொழி
அறவரசன்
அறவண்ணல்
அறவாணன்
அறவாழி
அறவொளி
அறிஞன்
அறிவண்ணல்
அறிவரசன்
அறிவரசு
அறிவழகன்
அறிவன்
அறிவாளன்
அறிவு
அறிவுக்கலை
அறிவுக்கண்ணன்
அறிவுக்கதிர்
அறிவுக்கனல்
அறிவுச்செல்வன்அறிவுத்தொகையன்
அறிவுநம்பி
அறிவுமணி
அறிவுமதி
அறிவுமொழி
அறிவேந்தி
அறிவொளி
அறிவப்பன்
அறிவுக்கனி
அறிவுச்சுடர்
அறிவுவாணன்
அறிவுக்கரசு
அறிவுச்செல்வம்
அறிவுடைநம்பி
அறிவுத்தம்பி
அறிவியலான்
அறிவொளி
அன்பர்க்கருளி
அன்பண்ணல்
அன்பப்பன்
அன்பர்கோ
அன்பரசன்
அன்பரசு
அன்பழகன்
அன்பறிவன்
அன்பிற்கரசு
அன்பிற்கினியன்
அன்பன்
அன்பாளன்
அன்புக்கரசு
அன்புக்கரசன்
அன்புக்கதிர்
அன்புச்செல்வன்
அன்புத்தமிழன்
அன்புடைநம்பி
அன்பருவி
அன்புச்சேரன்
அன்புநேயன்
அன்புப்பாண்டியன்
அன்புரு
அன்பெழிலன்
அன்புவாணன்
அன்புவேல் 

silentsounds

Guru's of Penmai
Moderator
Joined
Feb 5, 2011
Messages
6,347
Likes
13,490
Location
Chennai
#3
தமிழில் பெயர்கள் சில உங்களுக்காக....

ஆண் பெயர்கள் -

ஆகுன்றன்
ஆட்டனத்தி
ஆசைக்கண்ணன்
ஆசையப்பன்
ஆசைத்தம்பி
ஆசைமணி
ஆடல் எழிலன்
ஆடல்நாயகம்
ஆடல்நாயகன்
ஆடல்மணி
ஆடல்மதி
ஆடல்மன்னன்
ஆழிச்செல்வம்
ஆழிச்செல்வன்
ஆழியழகன்
ஆழியரசுஆழியரசன்
ஆழிவளவன்
ஆழிவளன்
ஆழிவேந்தன்
ஆற்றல் நம்பி
ஆற்றல் மணி
ஆற்றல் மதி
ஆற்றல் மன்னன்
ஆற்றல் முத்து
ஆற்றல் வேந்தன்
ஆற்றலரசன்
ஆற்றலரசு
ஆற்றுமுகன்
ஆறறிவன்
ஆனைமுத்து
ஆனையப்பன்
தொடரும் .......
 

silentsounds

Guru's of Penmai
Moderator
Joined
Feb 5, 2011
Messages
6,347
Likes
13,490
Location
Chennai
#4
தமிழில் பெயர்கள் சில உங்களுக்காக....

தொடர்ச்சி....

பெண் பெயர்கள் -

இசை
இசைக்கதிர்
இசைக்கொடி
இசைக்கோமகள்
இசைச்செல்வம்
இசைத்தேவி
இசைநேயம்
இசைமகள்
இசைமறை
இசைமுரசு
இசைமொழி
இசையமுது
இசையமுதம்
இசையரசி
இசையறிவு
இமை
இமையெழில்
இயலரசி
இயலரசு
இயலிசை
இயலிசைக்கதிர்
இயலிசைக்கோமகள்
இயலிசைச்செல்வம்
இயலிசைச்செல்வி
இயலிசைச்சுடர்
இயலிசைத்தேவி


இயலிசைப்பாமகள்
இயலிசைப்பாவியம்
இயலிசைமணிம்
இயலிசைமதி
இயலிசைமாமணி
இயற்றமிழ்
இயற்றமிழ்க்கதிர்
இயற்றமிழ்ச்சுடர்
இயற்றமிழ்மணி
இயற்றமிழ்மதி
இயற்றமிழ்மாமணி
இருவாட்சி
இலக்கணி
இலக்கியக்கதிர்
இயலக்கியச்சுடர்
இலக்கியநேயம்
இலக்கியம்
இலக்கியமணி
இலக்கியமதி
இலக்கியமாமணி
இலக்கிய முரசு
இளங்குமரி
இளங்கதிர்
இளங்கிளி
இளங்குயில்
இளங்கொடி


இளந்தமிழ்
இளந்தென்றல்
இளஞ்சுடர்
இளநங்கை
இளநகை
இளநிலா
இளம்பிறை
இளமதி
இளமணி
இளவஞ்சி
இளவரசி
இளவழகி
இளவழகு
இளவெழிலி
இளவெழில்
இளவேனில்
இறைக்கோமகள்
இறைநேயம்
இறைப்பா
இறைப்பாமகள்
இறைப்பாவியம்
இறைமணி
இறைமதி
இறைமறை
இறைமாட்சி
இறைமுரசு


இறைமொழி
இறையருள்
இறையருளி
இறையறிவு
இறையன்பு
இறையொளி
இன்தமிழ்
இன்தமிழ்ச்செல்வம்
இன்தமிழ்ச்செல்வி
இன்னிலவு
இன்பம்
இன்முல்லை
இன்மொழி
இன்தமிழ்
இன்னிசை
இன்னிசைக்கதிர்
இன்னிசைக்கொடி
இன்னிசைக்கோமகள்
இன்னிசைப்பாவியம்
இன்னிசைமணி
இன்னிசைமதி
இன்னிசைமாமணி
இன்னிசைமாமதி
இன்னெழில்
இனிமை
இனியவள்
பெண் பெயர்கள் -


ஈகவரசி
ஈகை
ஈகைச்செல்வி
ஈகைவிரும்பி
ஈகையாள்
ஈதலரசி
ஈர்ப்பரசி
ஈழக்கதிர்
ஈழக்கிளி
ஈழக்குடிமகள்
ஈழக்குடியரசி
ஈழக்குமரி
ஈழக்கொடி
ஈழக்கோமகள்
ஈழச்சிறுத்தை
ஈழச்சுடர்
ஈழச்செல்வம்
ஈழச்செல்வி
ஈழத்தமிழ்
தொடரும் .......


 

silentsounds

Guru's of Penmai
Moderator
Joined
Feb 5, 2011
Messages
6,347
Likes
13,490
Location
Chennai
#5
தமிழில் பெயர்கள் சில உங்களுக்காக....

ஆண் பெயர்கள் -


இசையேந்தல்
இசைக்கலை
இசைக்கலைவாணன்
இசைக்கோ
இசைச்செல்வம்
இசைச்செல்வன்
இசைத்தம்பி
இசைத்தமிழன்
இசைமணி
இசைமாமணி
இசைமுதல்வன்
இசையரசன்
இசையரசு
இசையழகன்
இசையறிவன்
இறையன்பன்
இசையாளன்
இசைவளவன்
இசைவளன்
இசைவாணன்
இசைவேந்தன்
இயக்கன்
இயலரசன்
இயன்மொழி
இயலிசைவாணன்
இயற்கையன்பன்
இயற்றமிழ்வாணன்
இரும்பொறை
இலக்கணன்
இலக்கிய அமுதன்
இலக்கியமணி
இலக்கியமதி
இலக்கியன்
இளங்கம்பன்


இளங்கண்ணன்
இளங்கதிர்
இளங்கீரன்
இளங்குமணன்
இளங்குமரன்
இளங்கோ
இளங்கோவன்
இளஞ்செழியன்
இளஞ்சேரல்
இளஞ்சேரல் முதுபாண்டியன்
இளஞ்சேரன்
இளஞாயிறு
இளந்தமிழன்
இளந்தளிர்
இளந்திருமாறன்
இளந்திரையன்
இளந்தென்றல்
இளந்தேவன்
இளம்பரிதி
இளம்பாரி
இளம்பிறை
இளம்பெருவழுதி
இளமதி
இளமல்லன்
இளமாறன்
இளமுருகன்
இளமுருகு
இளவரசன்
இளவரசு
இளவல்
இளவழகன்
இளவெழிலி
இளவெயினி
இளவேள்


இளவேனில்
இறை
இறைக்கதிர்
இறைக்குமரன்
இறைக்குருவன்
இறைச்சுடர்
இறைநம்பி
இறைநெறி
இறைமகன்
இறைமணி
இறைமதி
இறையரசு
இறையரசன்
இறையருள்
இறைவன்
இறையன்
இறையன்பு
இறையெழில்
இறையொளி
இறைவன்
இறைவாணன்
இறைவேள்
இன்பநாயகம்
இன்பநாயகன்
இன்பன்
இன்பவாணன்
இன்மொழியன்
இன்னமுதன்
இன்னிசைப்பாமதி
இன்னிசைப்பாவலன்
இன்னிசைமணி
இன்னிசைமதி
இனியன்
ஆண் பெயர்கள் -

ஈகவரசன்
ஈகன்
ஈகையரசன்
ஈகையன்
ஈதலரசன்
ஈழ அரிமா
ஈழ எழிலன்
ஈழஏந்தல்
ஈழக்கதிர்
ஈழக்கனல்
ஈழக்குடிமகன்
ஈழக்குடியரசு
ஈழக்குடியரசன்
ஈழக்குமரன்
ஈழக்குரிசில்
ஈழக்கொடி
ஈழக்கோமகன்
ஈழச்சுடர்
ஈழச்செல்வன்


ஈழச்செம்மல்
ஈழஞாயிறு
ஈழத்தம்பி
ஈழத்தமிழன்
ஈழத்தென்றல்
ஈழதேவன்
ஈழநம்பி
ஈழநாடன்
ஈழநாயகம்
ஈழநாயகன்
ஈழநிலவன்
ஈழநேயன்
ஈழப்பரிதி
ஈழப்பாமகன்
ஈழப்பாவலன்
ஈழப்புதல்வன்
ஈழப்புலி
ஈழப்பொழிலன்
ஈழமகன்


ஈழமணி
ஈழமதி
ஈழமல்லன்
ஈழமறவன்
ஈழத்தென்றல்
ஈழதேவன்
ஈழமன்னன்
ஈழமாறன்
ஈழமுத்து
ஈழமுதல்வன்
ஈழவன்
ஈழவாணன்
ஈழவீரன்
ஈழவேங்கை
ஈழவேந்தன்
ஈழவேல்
ஈழவேள்
ஈழவொளி
ஈழன்

ஈழத்திருமகள்
ஈழத்தென்றல்
ஈழநிலவு
ஈழநேயம்
ஈழப்பாமகள்
ஈழப்புதல்வி
ஈழப்புலி
ஈழம்
ஈழமகள்
ஈழமங்கை
ஈழமலை
ஈழமதி
ஈழமின்னல்
ஈழமுல்லை
ஈழமொழி
ஈழவரசி
ஈழ விடுதலை
ஈழ வேங்கை
ஈழவொளி

தொடரும் .......
 

silentsounds

Guru's of Penmai
Moderator
Joined
Feb 5, 2011
Messages
6,347
Likes
13,490
Location
Chennai
#6
தமிழில் பெயர்கள் சில உங்களுக்காக....

தொடர்ச்சி....

பெண் பெயர்கள்
- உஉண்மையொளி
உண்மைவிளம்பி
உயிரோவியம்
உலகநங்கை
உலகம்மை
உலகமணி
உலகமதி
உலகிறை
உலகொளி
உலகோவியம்
உலக அரசி
உள்ளொளி


ஆண் பெயர்கள் -

உண்மை
உண்மையொளி
உண்மைவிளம்பி
உணர்வுப்பித்தன்
உணர்வேந்தி
உயிரோவியன்
உயர்வேந்தி
உலகரசன்
உலக ஊழியன்
உலக ஏந்தல்
உலகக்குடிமகன்
உலகச்சிற்பி
உலகப்பன்
உலகமணி
உலகிறை
உலகமதி
உலகமன்னன்
உலகமுத்து
உலகமுதல்வன்
உலகவாணன்
உலகவேந்தன்
உலகன்
உலகியன்
உலகோவியன்
உலகநம்பி
உழவன்
உள்ளொளி
உள்ளொளியன்
உளங்கவரழகன்
உறந்தையரசு
உறையூர்நம்பி


பெண் பெயர்கள் -


ஊருணிதேவி
ஊருணிநங்கை
ஊழி
ஊழிக்கதிர்
ஊழிச்சுடர்
ஊழிச்செல்வம்
ஊழிச்செல்வி
ஊழிமணி
ஊழிமதி

தொடரும் .......
 

silentsounds

Guru's of Penmai
Moderator
Joined
Feb 5, 2011
Messages
6,347
Likes
13,490
Location
Chennai
#7
தமிழில் பெயர்கள் சில உங்களுக்காக....

ஆண் பெயர்கள் -

ஊருணி நம்பி
ஊருணியப்பன்
ஊழி
ஊழிச்செல்வன்
ஊழி மணி
ஊழி மதி
ஊழி முத்து
ஊழி முதல்வன்
ஊழியழகன்


பெண் பெயர்கள் -

எயினி
எரிதழல்
எரியீட்டி
எல்லி
எழில்
எழில் ஞாயிறு
எழில் நங்கை
எழில்நிலவு
எழில்மகள்
எழில்மங்கை
எழில்மணி
எழில்மதி
எழில்முகில்
எழில்முல்லை
எழில்வண்ணம்
எழில்விழி
எழிலம்மை
எழிலரசி
எழிலழகி
எழிலி
எழிலிசை
எழிலேந்தி
எழிலோவியம்
எழிற்கதிர்
எழிற்குமரி
எழிற்குவளை
எழிற்கோமகள்
எழிற்செல்வம்
எழிற்செல்வி
எழில்மொழி
எழுகதிர்
எழுஞாயிறுஆண் பெயர்கள் -

எண்குணத்தான்
எயிற்கோ
எயினன்
எரிச்சுடர்
எரிதழல்
எரியீட்டி
எல்லப்பன்
எல்லோன்
எழில்
எழில் அண்ணல்
எழில் ஏந்தல்
எழில்குமரன்
எழில் செல்வம்
எழில் செல்வன்
எழில் நம்பி
எழில் பரிதி
எழில் மகன்
எழில்மணி
எழில்மதி
எழில்மலை
எழில்மன்னன்
எழில்முகிலன்
எழில்முத்து
எழில்முதல்வன்
எழில்மொழி
எழில்வண்ணன்
எழில்வாணன்
எழில்விழியன்
எழில்வேந்தன்
எழிலகன்
எழிலரசன்
எழிலழகன்
எழிலன்
எழிலன்பன்
எழிலாம்பல்
எழிலேந்தி
எழிற்பாவியன்
எழிற்கண்
எழிற்கதிர்
எழிற்குமரன்
எழிற்கோ
எழிற்கோமகன்
எழுஞாயிறு
எழுகதிர்


தொடரும் .......
 

silentsounds

Guru's of Penmai
Moderator
Joined
Feb 5, 2011
Messages
6,347
Likes
13,490
Location
Chennai
#8
தமிழில் பெயர்கள் சில உங்களுக்காக....

பெண் பெயர்கள் -

ஏந்திசை
ஏந்திழை
ஏழிசை
ஏழிசை இனியள்
ஏழிசையரசி
ஏழிசைக்கதிர்
ஏழிசைக்கலை
ஏழிசைக்கனல்
ஏழிசைக்கனி
ஏழிசைக்குமரி
ஏழிசைக்கொடி
ஏழிசைக்கோமகள்
ஏழிசைச்சுடர்
ஏழிசைச்செல்வம்
ஏழிசைச்செல்வி
ஏழிசை ஞாயிறு
ஏழிசைதேவி
ஏழிசைத்தென்றல்
ஏழிசைநாயகி
ஏழிசைநேயம்
ஏழிசைப்பாமகள்
ஏழிசைப்பாவை
ஏழிசைப்புதல்வி
ஏழிசைப்பொழில்
ஏழிசைமணி
ஏழிசைமதி
ஏழிசைமுரசு
ஏழிசைமொழி
ஏழிசையரசி
ஏழிசையரசு
ஏழிசையருவி
ஏழிசையறிவு
ஏழிசையிறை
ஏழிசையொளி
ஏழிசைவண்ணம்
ஏறுநடை


ஆண் பெயர்கள் -

ஏந்தல்
ஏந்தல் மொழி
ஏழிசை அறிவன்
ஏழிசை இனியள்
ஏழிசை எழிலன்
ஏழிசை ஏந்தல்
ஏழிசைக்கனி
ஏழிசைக்கனல்
ஏழிசைக்கனி
ஏழிசைக்கதிர்
ஏழிசைக்கலை
ஏழிசைக்கனல்
ஏழிசைக்குமரன்
ஏழிசைக்குரிசில்
ஏழிசைக்கோ
ஏழிசைச்சித்தன்
ஏழிசைச்சிற்பி
ஏழிசைச்சுடர்
ஏழிசைச்செல்வம்
ஏழிசைச்செல்வன்
ஏழிசைச்செல்வம்
ஏழிசைஞாயிறு
ஏழிசைத்தென்றல்
ஏழிசைதேவன்
ஏழிசைநம்பி
ஏழிசை நாடன்
ஏழிசை நாயகம்
ஏழிசை நாயகன்
ஏழிசை நேயன்
ஏழிசைப்பாமகன்
ஏழிசைப்புதல்வன்
ஏழிசைப்பரிதி
ஏழிசைப்பொழிலன்
ஏழிசைமகன்
ஏழிசைமணி
ஏழிசைமதி
ஏழிசைமன்னன்
ஏழிசைமாறன்
ஏழிசை முதல்வன்
ஏழிசை முத்து
ஏழிசைமுரசு
ஏழிசை மைந்தன்
ஏழிசைமொழி
ஏழிசையருவி
ஏழிசையன்பன்
ஏழிசையன்
ஏழிசையிறை
ஏழிசையேந்தல்
ஏழிசையொளி
ஏழிசைவண்ணன்
ஏழிசை வல்லான்
ஏழிசை வளன்
ஏழிசை வளவன்
ஏழிசைவாணன்
ஏழிசைவேந்தன்
ஏழிசைவல்லோன்
ஏழிசையரசன்
ஏழிசையரசு
ஏழுமலை
ஏற்றன்
ஏறுநடைதொடரும் .......
 

silentsounds

Guru's of Penmai
Moderator
Joined
Feb 5, 2011
Messages
6,347
Likes
13,490
Location
Chennai
#9
தமிழில் பெயர்கள் சில உங்களுக்காக....

பெண் பெயர்கள் -

ஐந்திணைக்கதிர்
ஐந்திணைக்காப்பியம்
ஐந்திணைக்குமரி
ஐந்திணைக்கொடி
ஐந்திணைக்கோமகள்
ஐந்திணைச்சுடர்
ஐந்திணைச்செல்வம்
ஐந்திணைச்செல்வி
ஐந்திணைத்தமிழ்
ஐந்திணைநங்கை
ஐந்திணை நிலவு
ஐந்திணை நெஞ்சம்
ஐந்திணைநெறி
ஐந்திணைநேயம்
ஐந்திணைப்பண்
ஐந்திணைப்பா
ஐந்திணைப்பொழில்
ஐந்திணைமகள்
ஐந்திணைமணி
ஐந்திணைமதி
ஐந்திணைமாமணி
ஐந்திணைமொழி
ஐந்திணையமுதம்
ஐந்திணையரசி
ஐந்திணையருவி
ஐந்திணையருள்
ஐந்திணையருளி
ஐந்திணையழகி
ஐந்திணையெழில்
ஐந்திணையொளி
ஐயை
ஐவணம்
ஆண் பெயர்கள் -

ஐந்திணைக்கதிர்
ஐந்திணைக்காப்பியம்
ஐந்திணைக்காவலன்
ஐந்திணைக்குடிமகன்
ஐந்திணைக்கோமகள்
ஐந்திணைக்குமரன்
ஐந்திணைக்குரிசில்
ஐந்திணைக்கொடி
ஐந்திணைக்கோ
ஐந்திணைக்கோமகன்
ஐந்திணைச்சித்தன்
ஐந்திணைச்சுடர்
ஐந்திணைச்செம்மல்
ஐந்திணைச்செல்வன்
ஐந்திணைஞாயிறு
ஐந்திணைத்தம்பி
ஐந்திணைத்தமிழன்
ஐந்திணை நம்பி
ஐந்திணை நாடன்
ஐந்திணை நிலவன்
ஐந்திணை நெஞ்சன்
ஐந்திணை நெறி
ஐந்திணை நெறியன்
ஐந்திணைப்பண்ணன்
ஐந்திணைப்பண்மணி
ஐந்திணைப்பண்மதி
ஐந்திணைப்பண்ணரசன்
ஐந்திணைப்பண்ணரசு
ஐந்திணைப்பரிதி
ஐந்திணைப்பாவலன்
ஐந்திணைப்பாமகன்
ஐந்திணைப்பாவியன்
ஐந்திணைப்பாவரசு
ஐந்திணைப்பொழிலன்
ஐந்திணைப்பொழிலரசன்
ஐந்திணைப்பொற்கோ
ஐந்திணைமணி
ஐந்திணைமதி
ஐந்திணைமல்லன்
ஐந்திணைமன்னன்
ஐந்திணை மாமணி
ஐந்திணைமாறன்
ஐந்திணைமுத்து
ஐந்திணைமொழி
ஐந்திணையமுதன்
ஐந்திணையரசன்
ஐந்திணையரசு
ஐந்திணையரிமா
ஐந்திணையருள்
ஐந்திணையருவி
ஐந்திணையருளி
ஐந்திணையழகன்
ஐந்திணையாளன்
ஐந்திணையிறை
ஐந்திணையினியன்
ஐந்திணையெழில்
ஐந்திணையொளி
ஐந்திணைவள்ளல்
ஐந்திணைவளன்
ஐந்திணைவாணன்
ஐந்திணைவேந்தன்
ஐயப்பன்
ஐயம்பெருமான்
ஐயம்பெருமாள்
ஐயன்
ஐயனாரப்பன்
ஐயா முத்து


தொடரும் .......
 

silentsounds

Guru's of Penmai
Moderator
Joined
Feb 5, 2011
Messages
6,347
Likes
13,490
Location
Chennai
#10
தமிழில் பெயர்கள் சில உங்களுக்காக....

தொடர்ச்சி....

பெண் பெயர்கள்
-


ஒண்டமிழ்
ஒண்ணிலா
ஒண்டமிழரசி
ஒண்ணிழல்
ஒப்பிலாநங்கை
ஒப்பிலாமங்கை
ஒப்பிலாமணி
ஒல்காப்புகழ்
ஒள்ளமுதம்
ஒளி
ஒளிக்கதிர்ஒளிக்கொடி
ஒளிச்செல்வம்
ஒளிச்செல்வி
ஒளிஞாயிறு
ஒளிநிலவு
ஒளிப்பாவை
ஒளிமணி
ஒளிப்பிறை
ஒளிமாறன்
ஒளிமணி
ஒளியரசி


ஒளியரசு
ஒளியழகி
ஒளியிழை
ஒளிச்சுடர்
ஒளிர்நிலவு
ஒளிர்பிறை
ஒளிர்மணி
ஒளிர்மலை
ஒளிவடிவு
ஒளிவிளக்கு
ஒளிவென்றி
ஆண் பெயர்கள் -


ஒல்காப்புகழ்
ஒளி
ஒளிக்கதிர்
ஒளிச்சுடர்
ஒளிஞாயிறு
ஒளிநாடன்
ஒளிப்பரிதி
ஒளிப்பிறை
ஒளிமாறன்
ஒளிமணி
ஒளிமதி
ஒளிமுத்து
ஒளியகன்
ஒளியரசு
ஒளியரசன்
ஒளியழகன்
ஒளியன்
ஒளிவேந்தன்
ஒட்டக்கூத்தன்
ஒள்ளறிவன்
ஒளிர்நிலவன்
ஒளியவன்
ஒளியரசு
ஒளியழகி
ஒளியிழை
ஒளிச்சுடர்
ஒளிர்நிலவு
ஒளிர்பிறை
ஒளிர்மணி
ஒளிர்மலை
ஒளிவடிவு
ஒளிவிளக்கு
ஒளிவென்றி

பெண் பெயர்கள் -

ஓங்குதமிழ்
ஓங்குபுகழ்
ஓசை
ஓதற்கினியாள்
ஓரிறை
ஓவியக்கலை
ஓவியக்கனல்
ஓவியக்கனி
ஓவியக்கொடி
ஓவியக்கோமகள்
ஓவியச்சுடர்
ஓவியச்செல்வம்
ஓவியச்செல்வி
ஓவியஞாயிறு
ஓவியத்தமிழ்
ஓவியத்தென்றல்
ஓவியநேயம்
ஓவியப்பாமொழி
ஓவியப்பாமகள்
ஓவியப்பாவை
ஓவியம்
ஓவியமணி
ஓவியமதி
ஓவியமாமணி

ஆண் பெயர்கள் -

ஓங்குதமிழன்
ஓங்குபுகழ்
ஓதற்கினியன்
ஓதற்கினியாள்
ஓரிறை
ஓரிறையரசு
ஓரிறையரசன்
ஓரிறைமணி
ஓரிறைமதி
ஓவியக்கதிர்
ஓவியக்கலை
ஓவியக்கனல்
ஓவியக்கோமகன்
ஓவியச்சுடர்
ஓவியச்செல்வம்
ஓவியச்செல்வன்
ஓவியஞாயிறு
ஓவியநேயன்
ஓவியப்பரிதி
ஓவியப்பாமகன்
ஓவியமணி
ஓவியமதி
ஓவியமாமணி
ஓவியமாமதி
ஓவியவாணன்
ஓவியன்

தொடரும் .......

 

Important Announcements!

Latest Posts

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.