தையல் போட்ட இடத்தில் வலி

Joined
Dec 31, 2011
Messages
1
Likes
0
Location
Trichy
#1
எனக்கு சுக பிரசவம் ஆகி 45 நாட்கள் ஆனபின்பும் தையல் போட்ட இடத்தில் வலி தீர வில்லை. டாக்டரிடம் கேட்டால் நூல் மக்கிப்போகவில்லை என்று
கூறிவிட்டார் ஆனாலும் வலி தீரவில்லை. யாருக்கவது இது போன்ற அனுபவம் உண்டா?
 

nlakshmi

Minister's of Penmai
Joined
May 21, 2011
Messages
2,787
Likes
3,821
Location
US
#2
hi kavitha,
your episiotomy stiches will take some time to heal depends upon how deep the cut is.. and Normally it will take 4 to 6 weeks to gradually heal, but you still feel sore and pain on the stiches. You should definitely let your doctor know during your postpartum check or the next doctor visit and check for infections. Check out the following posts for easy care and signs of infections.
 

nlakshmi

Minister's of Penmai
Joined
May 21, 2011
Messages
2,787
Likes
3,821
Location
US
#3
[h=3]Why is my perineum so sore?[/h]
Vaginal delivery puts an enormous amount of pressure on the perineum – the area between your vagina and anus – which must stretch to accommodate your baby's head.During childbirth, the perineum may tear or your caregiver may decide it should be cut to make a wider opening for the baby's head, a procedure called an episiotomy. Afterward, the area can feel quite painful.If you gave birth vaginally without an episiotomy or a tear, your perineum may be swollen or tender afterward, but it will likely feel fine in a day or two.
[h=3]How long will it take to heal?[/h]
Healing times vary from woman to woman, but in general, the deeper the cut or tear, the longer the recovery time. A small, "first-degree" tear involves the skin rather than muscles, and it may not even require stitches. These tears generally heal quickly and cause little discomfort.A typical episiotomy or second-degree tear requires stitches and usually heals in two to three weeks. (The stitches dissolve on their own during this time.) Some women feel little pain after a week, while others have discomfort for a month.Moms with more serious lacerations (third- or fourth-degree) may have pain and discomfort for a month or even longer. They're also more likely to have incontinence of gas or feces. In the first few days after birth, they may have trouble urinating and passing bowel movements.
 

nlakshmi

Minister's of Penmai
Joined
May 21, 2011
Messages
2,787
Likes
3,821
Location
US
#4
[h=3]What can I do to relieve the pain and help the area heal?[/h]
 • Your nurses and caregiver will give you detailed instructions on how to care for yourself. These are likely to include:
 • Right after birth, apply an ice pack with a soft covering to your perineum. (A nurse will probably give you one before you think to ask for it.) This may help reduce swelling and discomfort. Ask for a new ice pack every few hours over the next 12 hours or so.
 • If you have an extensive tear and your caregiver gives you a prescription pain reliever, don't hesitate to take the pills – they'll make the pain much more bearable. Once you're feeling a bit better, you can take over-the-counter ibuprofen or acetaminophen. (Don't take aspirin if you're breastfeeding.) Some women swear by anesthetic sprays, although limited research suggests they don't help much, if at all.
 • Change your sanitary pad every time you use the bathroom.
 • Use the squirt bottle ("peri-bottle") provided by the hospital to pour warm water on your perineum while you're going to the bathroom. The water dilutes your urine so it doesn't burn as much when it comes in contact with your skin. Cleanse the area with another squirt afterward.
 • Pat yourself dry from front to back to avoid introducing germs from the rectum into the vaginal area.
 • Try not to sit for long periods of time while your perineum is still very sore.
 • Twenty-four hours after you give birth, you can start taking warm soaks in the tub or in a sitz bath for 20 minutes three times a day.
 • A sitz bath is a shallow plastic basin that you fill with warm water and position over your toilet seat. It makes it convenient to soak your perineal area several times a day without having to fill a tub and completely undress each time. Most hospitals will provide you with a sitz bath to use while you're there, and it's a good idea to take it home with you. Sitz baths also are available at most drugstores.
 • Apply compresses of cotton pads soaked in witch hazel to the affected area.
 • Expose the wound to air as much as possible.
 • Begin doing Kegel exercises the day you give birth to help restore muscle tone, stimulate circulation, and speed healing. Also, try doing a Kegel while changing positions or getting up from a bed or chair. (Contracting your pelvic floor muscles helps to support the wound so you'll feel less of a pulling sensation on your stitches when you move.)
 • If you have a tear that involves your anal sphincter (a third- or fourth-degree tear), it's especially important that you drink plenty of fluids and make sure to get enough roughage in your diet to prevent constipation. Start taking a stool softener right after you deliver and continue for a few weeks. Avoid all rectal treatments, such as suppositories or enemas.
 • Take it easy and don't take on any unnecessary chores. Save your energy for taking care of your baby and yourself so your body has time to heal.
Know when to call your caregiver. Get in touch if you have increased pain or swelling, for example, or if you're just not finding relief. Also call if you have a fever or other signs of infection, such as foul-smelling discharge from your vagina or the site of the episiotomy or tear.
 

Important Announcements!

Latest Posts

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.