Cancer - புற்றுநோய் - விளக்கம் மற்றும் அறிவுரை த&#30

Joined
Mar 25, 2011
Messages
25
Likes
14
Location
MUMBAI
#1
Dear Membersசக கள பதிவர்களே

சமீபத்தில் என் அண்ணி எலும்பு புற்று நோயால் தன் 47ம் வயதில் இறந்தார். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அவர் கண்ணில் நிற்க்காமல் நீர் சுரந்து வந்தது வலியுடன் அப்பொழுது மருத்துவர்கள் அதன் காரணம் புற்று நோய் என கண்டறிந்து பின் புற்று நோய் மருத்துவமனையில் ரேடியம் சிகிச்சைக்கு சிபாரிசு செய்தனை அச்சிகிச்சை கடந்த மார்ச் மாதம் தான் முடிந்தது. பின் ஏப்ரல் மாதத்தில் அவர் மீண்டும் பரிசோதனைக்கு செல்லும்பொழுது மருத்துவர்கள் அவர் உடலில் எலும்பு புற்றுநோய் பரவிவிட்டது இனி எதுவும் செய்யமுடியாது என சொல்லிவிட்டனர் அதன் பின் அவர் ஜூலை மாதம் மறைந்தார்.

என் கேள்வி என்னவென்றால்
எப்படி இந்த நோய் திடிரென்று வருகிறது இதற்க்கு சிகிச்சையே இல்லையா
இந்நோய் பிறருக்கு வராமல் காக்க ஏதேனும் உணவுமுறை பழக்கங்கள் உண்டா
இந்நோய் இருக்கிறது என்பதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது எவ்வளவு நாட்களுக்கு ஒரு முறை இந்நோய் இல்லை என்று பரிசோதனை செய்யவேண்டும்

இக்களத்தில் நிச்சயம் மருத்துவ துறையை சேர்ந்தவர்கள் இருப்பார்கள் என நம்புகிறேன் அவர்கள் தயவு செய்து தகுந்த அறிவுரை வழங்கினால் எல்லோருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்

நன்றி
 

vijigermany

Lord of Penmai
Joined
Jul 5, 2011
Messages
104,204
Likes
20,714
Location
Germany
#2
Re: புற்றுநோய் - விளக்கம் மற்றும் அறிவுரை தே&a

ALL about Cancer.
I collected these information from my husband, my Aunt (Both are Oncologist in Germany ) as well as from Apollo Hospital Delhi.

These are only basic information and for further detailed information please contact your concern Doctor at your place.

What Is Cancer?
Cancer is the general name for a group of more than 100 diseases. Although there are many kinds of cancer, all cancers start because abnormal cells grow out of control. Untreated cancers can cause serious illness and death.

Normal cells in the body
The body is made up of trillions of living cells. Normal body cells grow, divide, and die in an orderly fashion. During the early years of a person’s life, normal cells divide faster to allow the person to grow. After the person becomes an adult, most cells divide only to replace worn-out or dying cells or to repair injuries.

How cancer starts
Cancer starts when cells in a part of the body start to grow out of control. Cancer cell growth is different from normal cell growth. Instead of dying, cancer cells continue to grow and form new, abnormal cells. Cancer cells can also invade (grow into) other tissues, something that normal cells cannot do. Growing out of control and invading other tissues are what makes a cell a cancer cell.

Cells become cancer cells because of DNA (deoxyribonucleic acid) damage. DNA is in every cell and it directs all the cell’s actions. In a normal cell, when DNA gets damaged the cell either repairs the damage or the cell dies. In cancer cells, the damaged DNA is not repaired, and the cell doesn’t die like it should. Instead, the cell goes on making new cells that the body doesn’t need. These new cells all have the same abnormal DNA as the first cell does.

People can inherit abnormal DNA, but most DNA damage is caused by mistakes that happen while the normal cell is reproducing or by something in the environment. Sometimes the cause of the DNA damage may be something obvious like cigarette smoking or sun exposure. But it’s rare to know exactly what caused any one person’s cancer.

In most cases, the cancer cells form a tumor. Some cancers, like leukemia, rarely form tumors. Instead, these cancer cells involve the blood and blood-forming organs and circulate through other tissues where they grow.

How cancer spreads
Cancer cells often travel to other parts of the body where they begin to grow and form new tumors. This happens when the cancer cells get into the body’s bloodstream or lymph vessels. Over time, the tumors replace normal tissue. The process of cancer spreading is called metastasis.

How cancers differ
No matter where a cancer may spread, it’s always named for the place where it started. For example, breast cancer that has spread to the liver is called metastatic breast cancer, not liver cancer. Likewise, prostate cancer that has spread to the bone is called metastatic prostate cancer, not bone cancer.

Different types of cancer can behave very differently. For instance, lung cancer and skin cancer are very different diseases. They grow at different rates and respond to different treatments. This is why people with cancer need treatment that is aimed at their kind of cancer.

Tumors that are not cancer
Not all tumors are cancer. Tumors that aren’t cancer are called benign. Benign tumors can cause problems – they can grow very large and press on healthy organs and tissues. But they cannot grow into (invade) other tissues. Because they can’t invade, they also can’t spread to other parts of the body (metastasize). These tumors are almost never life threatening.

How common is cancer?
Half of all men and one-third of all women in the US will develop cancer during their lifetimes.

Today, millions of people are living with cancer or have had cancer. The risk of developing many types of cancer can be reduced by changes in a person’s lifestyle, for example, by staying away from tobacco, limiting time in the sun, being physically active, and healthy eating.

There are also screening tests that can be done for some types of cancers so they can be found as early as possible – while they are small and before they have spread. In general, the earlier a cancer is found and treated, the better the chances are for living for many years
 

vijigermany

Lord of Penmai
Joined
Jul 5, 2011
Messages
104,204
Likes
20,714
Location
Germany
#3
Re: புற்றுநோய் - விளக்கம் மற்றும் அறிவுரை தே&a

[h=3]Cancer Types[/h]

Take control of your health, and reduce your cancer risk.

 • Stay away from tobacco.
 • Stay at a healthy weight.
 • Get moving with regular physical activity.
 • Eat healthy with plenty of fruits and vegetables.
 • Limit how much alcohol you drink (if you drink at all).
 • Protect your skin.
 • Know yourself, your family history, and your risks.
 • Have regular check-ups and cancer screening tests.
 

vijigermany

Lord of Penmai
Joined
Jul 5, 2011
Messages
104,204
Likes
20,714
Location
Germany
#4
Re: புற்றுநோய் - விளக்கம் மற்றும் அறிவுரை தே&a

[h=1]Guidelines for the Early Detection of Cancer[/h][h=1]Breast cancer[/h]
 • Yearly mammograms are recommended starting at age 40 and continuing for as long as a woman is in good health
 • Clinical breast exam (CBE) about every 3 years for women in their 20s and 30s and every year for women 40 and over
 • Women should know how their breasts normally look and feel and report any breast change promptly to their health care provider. Breast self-exam (BSE) is an option for women starting in their 20s.
Some women – because of their family history, a genetic tendency, or certain other factors – should be screened with MRI in addition to mammograms. (The number of women who fall into this category is small: less than 2% of all the women in the US.) Talk with your doctor about your history and whether you should have additional tests at an earlier age.
.
[h=1]Colorectal cancer and polyps[/h]Beginning at age 50, both men and women should follow one of these testing schedules:
[h=3]Tests that find polyps and cancer[/h]
 • Flexible sigmoidoscopy every 5 years*, or
 • Colonoscopy every 10 years, or
 • Double-contrast barium enema every 5 years*, or
 • CT colonography (virtual colonoscopy) every 5 years*
[h=3]Tests that primarily find cancer[/h]
 • Yearly fecal occult blood test (gFOBT)*,**, or
 • Yearly fecal immunochemical test (FIT) every year*,**, or
 • Stool DNA test (sDNA)***
* If the test is positive, a colonoscopy should be done.
** The multiple stool take-home test should be used. One test done by the doctor in the office is not adequate for testing. A colonoscopy should be done if the test is positive.
*** This test is no longer available.
The tests that are designed to find both early cancer and polyps are preferred if these tests are available to you and you are willing to have one of these more invasive tests. Talk to your doctor about which test is best for you.
Some people should be screened using a different schedule because of their personal history or family history. Talk with your doctor about your history and what colorectal cancer screening schedule is best for you.
For more information on colorectal cancer screening, please call the American Cancer Society and ask for our document called Colorectal Cancer: Early Detection.
[h=1]Cervical cancer[/h]
 • Cervical cancer screening (testing) should begin at age 21. Women under age 21 should not be tested.
 • Women between ages 21 and 29 should have a Pap test every 3 years. Now there is also a test called the HPV test. HPV testing should not be used in this age group unless it is needed after an abnormal Pap test result.
 • Women between the ages of 30 and 65 should have a Pap test plus an HPV test (called “co-testing”) every 5 years. This is the preferred approach, but it is also OK to have a Pap test alone every 3 years.
 • Women over age 65 who have had regular cervical cancer testing with normal results should not be tested for cervical cancer. Once testing is stopped, it should not be started again. Women with a history of a serious cervical pre-cancer should continue to be tested for at least 20 years after that diagnosis, even if testing continues past age 65.
 • A woman who has had her uterus removed (and also her cervix) for reasons not related to cervical cancer and who has no history of cervical cancer or serious pre-cancer should not be tested.
 • A woman who has been vaccinated against HPV should still follow the screening recommendations for her age group.
Some women – because of their history – may need to have a different screening schedule for cervical cancer.
.
[h=1]Endometrial (uterine) cancer[/h]The American Cancer Society recommends that at the time of menopause, all women should be told about the risks and symptoms of endometrial cancer. Women should report any unexpected bleeding or spotting to their doctors.
Some women – because of their history – may need to consider having a yearly endometrial biopsy. Please talk with your doctor about your history.
[h=1]Prostate cancer[/h]The American Cancer Society recommends that men make an informed decision with their doctor about whether to be tested for prostate cancer. Research has not yet proven that the potential benefits of testing outweigh the harms of testing and treatment. The American Cancer Society believes that men should not be tested without learning about what we know and don’t know about the risks and possible benefits of testing and treatment.
Starting at age 50, men should talk to a doctor about the pros and cons of testing so they can decide if testing is the right choice for them. If they are African American or have a father or brother who had prostate cancer before age 65, men should have this talk with a doctor starting at age 45. If men decide to be tested, they should have the PSA blood test with or without a rectal exam. How often they are tested will depend on their PSA level.
.
[h=1]Cancer-related check-ups[/h]For people aged 20 or older having periodic health exams, a cancer-related check-up should include health counseling and, depending on a person’s age and gender, exams for cancers of the thyroid, oral cavity, skin, lymph nodes, testes, and ovaries, as well as for some non-malignant (non-cancerous) diseases.
[h=1]3 Cancer Hospitals In Chennai, India[/h]Apollo Hospitals Chennai
No. 21, Greams Lane
Off. Greams Road
hcf.apollo@gmail.com
+ 91-44-28296569
Lifeline Multi Speciality Hospital
5/639, Old Mahabalipuram Road, Kandanchavadi,
Perungudi, Chennai 600 096
enquiry@lifelinehospitals.com
044 ? 4245 4545
Global Health City
# 439, Cheran Nagar Perumbakkam
Chennai - 600 100
info@globalhealthcity.net
+91 044 2277 7777
 

vijigermany

Lord of Penmai
Joined
Jul 5, 2011
Messages
104,204
Likes
20,714
Location
Germany
#5
Re: புற்றுநோய் - விளக்கம் மற்றும் அறிவுரை தே&a

An Introduction to Cancer Treatments
The treatment given for cancer is variable and dependent on a number of factors including the type, location and amount of disease and the health status of the patient. Most treatments are designed to either directly kill/remove the cancer cells or to lead to their eventual death by depriving them of signals needed for cell division. Other treatments work by stimulating the body's own defenses against the cancer cells.
The treatments may be divided into different categories based on their goal and mode of action. Often the different types of treatment are used in combination, either simultaneously or sequentially. The following sections describe some of the most common forms of cancer treatment. The actual types of treatment and the order in which they are used are decisions made by the physician and patient.
The major types of treatment and their objective are described briefly below. Details about the treatments are found in their respective sections.

 • Surgery: Often the first line of treatment for many solid tumors. In cases in which the cancer is detected at an early stage, surgery may be sufficient to cure the patient by removing all cancerous cells. Benign growths may also be removed by surgery.
 • [SUP](1)(2)[/SUP]
 • Radiation: May be used in conjunction with surgery and/or drug treatments. The goal of radiation is to kill the cancer cells directly by damaging them with high energy beams.[SUP](1)(2)[/SUP]
 • Chemotherapy: A term used for a wide array of drugs used to kill cancer cells. Chemotherapy drugs work by damaging the dividing cancer cells and preventing further reproduction.[SUP](1)(2)[/SUP]
 • Hormonal Treatments: These drugs are designed to prevent cancer cell growth by preventing the cells from receiving signals necessary for their continued growth and division.[SUP](1)(2)[/SUP]
 • Targeted Therapy: This class of drugs is relatively new in the treatment of cancer. They work by targeting specific proteins and processes that are limited primarily to cancer cells or that are much more prevalent in cancer cells. Inhibition of these processes prevents cancer cell growth and division.[SUP](1)(2)[/SUP]
 • Antibodies: This treatment involves the use of antibodies to target cancer cells. While antibodies are naturally occurring proteins in our bodies, the antibodies used in the treatment of cancer have been manufactured for use as drugs. The antibodies may work by several different mechanisms, either depriving the cancer cells of necessary signals or causing the direct death of the cells.[SUP](1)[/SUP]Because of their specificity, antibodies may be thought of as a type of specific inhibitor.
 • Biological Response Modifiers: These treatments involve the use of naturally occurring, normal proteins that stimulate the body's own defenses against cancer.
 • Vaccines: The purpose of cancer vaccines is to stimulate the body's defenses against cancer. Vaccines usually contain proteins found on or produced by cancer cells. By administering these proteins, the treatment aims to increase the response of the body against the cancer cells.[SUP](1)[/SUP]
 • Complementary and Alternative Medicines: These treatment methods are not practiced by conventional western medicine. They can include herbal, animal derived, and mind-body approaches to treating cancer.[SUP](1)[/SUP]The scientific evidence about the efficacy of these treatments either refutes cancer fighting claims or is inconclusive at the present time.
உங்களுக்கு தமிழில் படிக்க வேண்டுமென்றால் இதே பகுதியில் நிஷா, யோகி,பராசக்தி மற்றும் பலர் எழுதியுள்ள சிறப்பு கட்டுரைகளும் உள்ளன.
.பெண்மையில் தகவலுக்கு பஞ்சமில்லை
அன்புள்ள ,
viji
 

Important Announcements!

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.