garbarakshambigai sloka for pregnancy

Joined
Jul 4, 2015
Messages
6
Likes
2
Location
chennai
#1
i was recently said by my aunty to chant these slokas. sharing here

Women who are trying to conceive should read the following Mantra of Garbarakshambigai .
Aum Garbarakshambigaayai cha vidhmahe
Mangala dhevadhaayai cha dheemahee
Dhanno devi prachodhayaath

 
Joined
Jul 4, 2015
Messages
6
Likes
2
Location
chennai
#2
[h=1]Stotram for conceiving children[/h][h=2]Mantras for conceiving children:[/h]Aum devendhiraani namosthubyam
Dhevendhira piriya baamini
Vivaaha baagyam aarogyam
puthra laabam sadhehime
Padhim dhehi sudham dhehi
Soubaagyam dhehime subhe
Soumaangalyam subam Gnayanam
Dhehime Garbarakshake
Kaathyaayini mahaamaaye
Maha yoginya dhisvari
Nandhagoba seedham dhevam
Padhim Megurudhe Namah

 

druchita

Commander's of Penmai
Joined
Jul 9, 2015
Messages
1,045
Likes
974
Location
chennai
#3
HI

Here is collective prayers of Gods that helps in conceiving...
1. Santhana Gopala mantra

Om Devaki Sudha Govinda
Vasudeva Jagath Pathe
Dehimey Thanayam
Krishna Thwamaham
Saranam Kadhahaa
Deva Deva Jagannatha
Gothra Vridhi Karap Prabho
Dehimey Thanayam Sheegram
Ayushmandham Yashashreenam!

2. Santana Lakshmi

Ayi kagha vahini, mohini, chakrini,
raga vivrdhni , jnanamaye,
Gunagana varidhi , loka hithaishini ,
Swara saptha bhoo****ha gana nuthe,
Sakala surasura deva muneeswara ,
Manhava vandhitha padayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Santhanaalakshmi sada palaya maam.

3.) 148th solkam of Lakshmi sahasranamam
puthra pouthrabi vritischa vidya boga baladhigam ayur arogya sampatti ashta aiswaryam dvamewahi"

4. Naga pooja


  • Om Aaathishesha naagaayanamaha
  • Om Avantha nagaaya namaha
  • Om Vaasugiye Namaha
  • Om Thatcha naagaaya namaha
  • Om Kaarkodaka naagaaya namaha
  • Om Padma naagaaya namaha
  • Om Mahaa Padma Naagaaaya Namaha
  • Om Sanka naagaya namaha
  • Om Kuiga nagaaya namaha


5. Sashti devi stotram

Dhyanam (Moola Manthra)
Suputhradam cha shubadam daya roopam Jagat prasu,
Shwetha champaka varnabham rathna bhooshana bhoo****ham,
Pavithra roopam Paramam deva senaam param Bhaje.

6. 6th and 46th sloka from Soundarya lahari..

6th sloka from SoundaraLahari : (Getting sons as progeny)

Dhanun paushpam maurvi madhu-kara-mayi pancha visikha
Vasantaha samanto Malaya-marud ayodhana-rathah;
Tatha'py ekah sarvam Himagiri-suthe kam api kripaam
Apangat te labdhva jagadidam Anango vijayate

46th sloka from SoundaraLahari : (Getting blessed with a son)
Lalatam lavanya-dyuthi-vimalamaabhati tava yath
Dvithiyam tan manye makuta-ghatitham chandra-sakalam;
Viparyasa-nyasad ubhayam api sambhuya cha mithah
Sudhalepa-syutih pareenamati raka-himakarah.

7. SREE SUBRAHMANYA ASTAKAM/ KARAVALAMBHAM

He Swaaminaatha Karunaakara Deena Bandho
Sree Paarvateesha Mukha Pankaja Padma Bandho
Sree Eeshaadi Devagana Poojita Paadapadma
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.

Devaadi Devasuta Devaganaadi Naatha
Devendra Vandya Mrudupankaja Manjupaada
Devarshi Naarada Muneendra Sugeeta Keerte
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.


Nityaannadaana Niradaakhila Rogahaarin
Bhaagya Pradaana Paripoorita Bhaktakaama
Shrutyaagama Pranava Vaachya Nijaswarupa
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.


Krauncha Asoorendra Parikhantana Shakti Shule
Chaapaadi Shastra Parimandita Divyapaane
Sree Khantaleesha Druta Tunda Shikheendra Vaaha
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.


Devaadi Deva Rathamandala Maddhyametya
Devendra Peetanagaram Druda Chaapahasta
Shooram Nihatya Soora Kotibhireedyamaana
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.


Haaradi Ratna Vara Yukta Kireeta Haara
Keyoora Kundala Lasat Kavachaabhiraama
He Veera Taaraka Jayaamara Brunda Vandya
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.


Panchaaksharaadi Manu Mantrita Gaanga Toyai:
Panchaamrutai: Pramuditendra Mukhair Muneendrai:
Pattaabhishikta Hariyukta Varaasanaatha
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.

Sree Kaartikeya Karunaamruta Poorna Drushtyaa
Kaamaadiroga Kalusheekruta Dushta Chittham
Shiktvaa Tu Maamava Kalaadhara Kaanti Kaantyaa
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.

Subramanya Ashtakam Punyam Yepattanti Dwijottama:
Te Sarve Muktimaayaanti Subramanya Prasaadata:
Subramanya Ashtakam Idam Praathar Utthaaya Ya: Pattet
Koti Janma Krutam Paapam Tat Kshannaateva Nashyati


8. Garbarakshambika StrorAM


Aum Garbarakshambigaayai cha vidhmahe

Mangala dhevadhaayai cha dheemahee

Dhanno devi prachodhayaath
 
Last edited:

Similar threads

Important Announcements!

Latest Posts

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.