Health benefits of Carrot - கேரட்

tnkesaven

Yuva's of Penmai
Joined
Jun 28, 2012
Messages
8,059
Likes
9,472
Location
puducherry
#1
என்ன சத்துக்கள்?


100 கிராம் கேரட்டில் உள்ள சத்துக்கள்: சக்தி 41 கலோரிகள், சர்க்கரை 5 கிராம், மாவுச்சத்து 9 கிராம்,
நார்சத்து 3 கிராம்,கொழுப்புச் சத்து 0.2 கிராம், புரதம் 1 கிராம்.


என்ன பலன்கள்?


கேரட் கண்களுக்கு மிகவும் நல்லது.
சருமத்திற்கும், உடல் வளர்ச்சிக்கும் மிகவும் நல்லது.


கேரட்டுக்கு மஞ்சள் நிறத்தை அதிலுள்ள பீட்டாகேரட்டின் என்ற அமிலம்தான் தருகிறது. அந்த பீட்டாகேரட்டின்தான் கண்களில் புரை வராமல் பாதுகாக்கிறது.


உடலில் சேரும் தேவையற்றக் கொழுப்பை கரைக்கும் சக்தி இதில் உள்ளது.


கேரட்டை சமைத்து உண்பதை விட, பச்சையாக சாப்பிடும் போது சத்துக்கள் இழக்கப்படாமல் அப்படியே கிடைக்கிறது.
குடல் புண்கள் வராமல் தடுக்கிறது.


கேரட் ஜூஸில், எலுமிச்சை சாறு, லேசாக உப்பும் கலந்து குடித்தால் பித்த கோளாறுகள் நீங்கும்.
 

sumitra

Silver Ruler's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Jul 26, 2012
Messages
26,498
Likes
35,490
Location
mysore
#4
Re: கேரட்

[h=2]Carrots nutrition facts[/h]Naturally sweet, delicious and crunchy, carrots are healthy additions you can make to the vegetable list in your diet. Indeed, these root vegetables come with wholesome health benefiting compounds such as beta-carotenes, vitamin A, minerals and anti-oxidants in ample amounts.
Botanically these taproots belong to the Apiaceae or umbelliferous family of the genus; Daucus and known scientifically as Daucus carota.

Carrot plant is cultivated across the world for its prized taproot. The plant is biennial and bears flowers during second year of life. However, in general, the whole plant is harvested prematurely when the root reaches about an inch in diameter, tender and juicy.


Carrots vary widely in color and shape depending on the cultivar types. Generally, oriental taproots are long, flat upper ends with tapering, tail like, lower ends. They are winter season crops in many parts of Asia. European carrots, on the other hand, have more rounded ends with almost cylindrical body. In addition, European-variety feature bright orange color in contrast to saffron colored Asian cultivars.

[h=3]Health benefits of carrots[/h]
 • Sweet and succulent carrots are notably rich in anti-oxidants, vitamins and dietary fiber; however, they provide only 41 calories per 100 g, negligible amount of fat and no cholesterol.
 • They are exceptionally rich source of carotenes and vitamin-A. 100 g fresh carrot contains 8285 µg of beta carotene
 • and 16706 IU of vitamin A. Studies have found that flavonoid compounds in carrots help protect from skin, lung and oral cavity cancers.
 • Carotenes are converted into vitamin A in the liver. Beta-carotene is the major carotene that is present in these roots. Beta carotene is one of the powerful natural anti-oxidant helps protect body from harmful oxygen-free radical injury. In addition, it also has all the functions of vitamin A such as vision, reproduction (sperm production), maintenance of epithelial integrity, growth and development.
 • Carrots are rich in poly-acetylene antioxidant falcarinol. Research study conducted by scientists at University of Newcastle on laboratory animals has found that falcarinol in carrots may help fight against cancers by destroying pre-cancerous cells in the tumors.
 • Fresh roots are also good in vitamin C; provide about 9% of RDA. Vitamin C is water soluble anti-oxidant. It helps the body maintain healthy connective tissue, teeth and gum. Its anti-oxidant property helps the body protect from diseases and cancers by scavenging harmful free radicals.
 • In addition, this root vegetable is especially rich in many B-complex groups of vitamins such as folic acid, vitamin B-6 (pyridoxine), thiamin, pantothenic acid, etc., that acts as co-factors to enzymes during substrate metabolism in the body.
 • Further, They also compose healthy levels of minerals like copper, calcium, potassium, manganese and phosphorus. Potassium is an important component of cell and body fluids that helps controlling heart rate and blood pressure by countering effects of sodium. Manganese is used by the body as a co-factor for the antioxidant enzyme, superoxide dismutase.


  Fresh carrots are available in the markets around the season. While buying, look for young, tender, bright-colored roots with firm consistency. Avoid soft, flabby roots, with cuts or mold. Furthermore, avoid very large-sized roots as they indicate over maturity; resulting in their poor eating quality.Excessive sun light exposure of the root aboveground level would result in greenish discoloration near the top end due to chlorophyll photo-pigment deposition. Although this may not affect health badly, however, it depletes sweet taste of the roots. Forking or twisted carrots may be the indication of either disease infestation or close crop cultivation.
  Once at home, wash them thoroughly in water to remove dust, soil, or insecticide/fungicides. Generally, the top greens are trimmed from the root and stored in the vegetable compartment of the refrigerator where they keep well for 1-2 weeks. Set refrigerator temperature level below 35 degree F and high humidity to maintain vitality.

  [h=4]Preparation and serving methods[/h]Wash carrots thoroughly before use. Trim both ends; gently scrape off outer skin and smaller hairy roots. The younger roots have crispy, pleasant taste, and rich flavor. Raw carrots are naturally sweet and juicy; however, boiling them in water for few minutes enriches their flavor and enhances the bioavailability of nutrients.Here are some serving tips:
  • Fresh carrots can be enjoyed as they are, or can be used raw in vegetable as well as fruit salads.
  • Slices mixed with other root vegetables like radish, tomato or greens in mixed salads.
  • Carrot juice is a refreshing drink, enjoyed either alone or with fruit juice.
  • Carrots blend well with vegetables like green beans, potato and peas
  • in variety of recipes either stewed, in curry, stir fries, etc.
  • In South Asia, delicious sweet dish, "gaajar ka halwa," is prepared using grated carrot, almonds, cashews, butter, sugar and milk.
  • The root is also used in the preparation of cakes, tart, pudding, soups, borscht, etc.
  • They are also used in the preparation of healthy baby-foods.
Courtesy: nutrition-and-you.com
 

Important Announcements!

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.